… C O M U N I C A T …

assemblea16M_0

 

 

Davant alguns correus enviats per algunes assemblees, considerem necessari informar clarament de quin ha estat el procés, els errors i els problemes sorgits arran del procés d’esmenes.

Us adjuntem un document informatiu.

Independència és llibertat, Catalunya nou Estat!

Comitè Executiu ANC.

assemblea2

 

Davant alguns correus enviats per algunes assemblees, considerem necessari:

 

                1. Informar clarament de quin ha estat el procés, els errors i els problemes sorgits arran del procés d’esmenes.

 

                2. Explicar exactament quina ha estat la solució aportada pel Comitè Executiu (CE) per a resoldre aquests problemes de la millor manera possible per garantir que el procés es pugui fer correctament, sense presses i sense lesionar els drets de ningú.

 

1. INFORMACIÓ DEL PROCÉS: ERRORS I PROBLEMES

 

 

                 Considerant que calia millorar alguns aspectes puntuals dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern (RRI), es va decidir, segurament equivocadament, aprofitar l’Assemblea General (AG) per a proposar aquestes modificacions.

 

                 També segurament, els terminis eren molt justos per a poder permetre fer el procés amb el temps i la calma necessaris. La ponència va ser publicada el 26 de gener. Els membres de l’ANC disposaven de 14 dies per presentar-hi esmenes (fins al 9 de febrer). Les comissions respectives disposaven de 3 dies per fer pública la llista d’esmenes presentades en temps i forma (del 9 al 12 de febrer), i d’11 dies per resoldre-les (acceptar-les, rebutjar-les o transaccionar-les) (del 13 al 23 de febrer).

 

                 Dins del termini fixat, es van presentar moltes esmenes, tant als Estatuts com al RRI o al Full de Ruta que havien estats aprovats pel Secretariat Nacional el 19 de gener (més de 600 en total, dels quals 128 eren esmenes al Full de Ruta i gairebé 500 als Estatuts i RRI).

 

                 La funció de tota comissió d’esmenes és estudiar i resoldre les esmenes que es presentin (acceptant-les si milloren la ponència, transaccionant-les si això és factible o rebutjant-les si van més enllà del que es pretenia amb la modificació).

 

                 El dia 23 a la nit s’havien d’haver fet públiques les esmenes rebutjades i el text final amb les acceptades i les transaccionades, però pel que fa als Estatuts i al RRI, aquesta informació no es va poder fer pública dins dels terminis fixats.

 

                 A partir d’aquí s’obria un període perquè els esmenants poguessin comunicar si volien deixar vives les esmenes rebutjades, o per presentar esmenes de retorn, si feia al cas. Aquest període era de només 3 dies (del 23 al 26 de febrer).

 

                 Atès que moltes de les persones que havien presentat esmenes (alguns membres del Secretariat i altres no), van demanar, emparant-se amb el que  estableix el Reglament de l’Assemblea General (RAG), deixar vives 148 esmenes de les 274 rebutjades. També es van presentar un total de 94 retorns a text base de la ponència, que la Comissió d’Esmenes als Estatuts i RRI (CEER) va reduir a 69 unificant les peticions repetides.

 

                 La comissió disposava només de 4 dies per preparar tota la documentació que s’havia de fer pública el dia 2 de març a la nit (documents amb totes les fitxes de les esmenes vives i les de retorn).

 

 

                 La comissió d’esmenes als Estatuts i al RRI, a causa segurament de la gran quantitat d’esmenes vives i de retorn que va rebre, no va poder tenir aquesta feina enllestida fins al divendres, dia 8 poc abans de les 9 del matí.

 

                 El dimecres a la tarda, veient que ja passaven 4 dies del termini fixat i que la comissió no tenia encara la feina enllestida per a fer-la pública, el Comitè Executiu va decidir buscar una solució que permetés, per una banda, que la comissió pogués acabar de preparar tota la documentació, i que, per l’altra, això no aboqués les assemblees a fer unes votacions interminables sense ni tan sols poder-se llegir els documents. Solució que també calia que garantís finalitzar el procés iniciat i vetllés perquè ningú en sortís perjudicat, ni els esmenants ni l’assemblea.

 

 

 

2. ACORDS PRESOS PEL CE EL DIMECRES 6 DE MARÇ

 

 

                – Atès que el Full de Ruta és el realment important per a poder seguir treballant per a la independència del nostre país –i aquest és el nostre principal objectiu– i només hi havia 9 esmenes vives no hi havia cap dubte que el Full de Ruta es podia votar el dia 9 i aprovar-lo el dia 16 de març.

                – Atès que el dia 9 era impossible poder debatre i votar totes les esmenes de retorn i les vives dels Estatuts i del RRI.

                – Atès que no podíem suspendre l’Assemblea General del 16 de març ja que teníem 3.400 membres de ple dret que havien confirmat l’assistència.

                – Atès que l’ANC no pots assumir l’organització d’una altra AG presencial després del 16 de març.

                – Atès que l’article 312-5.2 del Codi Civil de Catalunya (CCC) estableix que els òrgans només es poden reunir de forma no presencial en un mateix lloc si els Estatuts així ho permeten.

 

 

S’acordà:

 

                – Que en la sessió del dissabte, dia 9 de març, es sotmetrien a votació les nou esmenes del Full de Ruta que havien quedat vives.

 

                – Que el dia 9 també es sotmetrien a votació totes les esmenes de retorn presentades.

                – Que  en l’Assemblea General del 16 de març, pel que fa als Estatuts i al RRI, es sotmetria només a votació la modificació parcial del RRI: l’article 3.1.6 d) de la ponència aprovada pel Secretariat Nacional (SN) el 19 de gener del 2013 que ningú havia esmenat i que proposa que es puguin fer AG descentralitzades. Amb l’aprovació d’aquest punt es dóna acompliment a l’article 312-5.21 del Codi Civil de Catalunya i es fa possible la celebració d’una Assemblea General descentralitzada per a poder tancar finalment el procés i votar els Estatuts i el Reglament de Règim Intern.

 

1 Article 312-5. Reunió: Els estatuts de les persones jurídiques poden establir que els òrgans es puguin reunir per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. En aquestcas,s’enténque la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix.

2 Article 322-5. Ordre del dia: L’assemblea general no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

                – Proposar també a l’AG del dia 16 de març, la convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària (descentralitzada) el 6 d’abril, per debatre i votar totes les esmenes als Estatuts i RRI. (per presentar aquesta proposta no cal modificar l’ordre del dia del 16 de març ja que així ho contempla l’article 322-5. 22 del CCC).

 

                – Si el dia 9 s’aprovava el retorn a la ponència, TOTES LES ESMENES PRESENTADES, FINS I TOT LES QUE VAN SER ACCEPTADES O TRANSACCIONADES PER LA COMISSIÓ D’ESMENES PASSARIEN A SER VIVES (si no és que l’esmenant la retira explícitament). 

 

                – Finalment, la comissió d’esmenes s’haurà de posar en contacte amb tots els esmenants per proposar-los transaccionar, ajuntant esmenes iguals o pactant redactats, amb l’objectiu de deixar només com a esmenes vives aquelles que realment suposin un canvi substancial respecte el que es va aprovar fa un any i que per tant calgui que siguin aprovades per l’AG descentralitzada que es celebraria el dia 6 d’abril, si així ho aprova l’AG del dia 16 de març.

 

 

Pels assistents a la reunió del Comitè Executiu de l’11 de març del 2013,

Josep Albertí, Ferran Civit, Llorenç Sotorres, Jaume Soler, Rat Mata, Ignasi Termes, Carme Forcadell, Àngels Folch, Jaume Marfany, Josep Colomer, Anna Bernabeu, Andreu Porta, Jordi Martínez, Pere Pugès, Carles Castellanos i Odette Viñas.

—————————————————————————————————————————

Sobre què ha passat aquests dies.

S’han rebut diversos correus des del passat divendres, just abans de la Sessió Preparatòria del 9 de març, en relació a aquesta i al procés d’esmenes que alguns critiquen, bé per la falta de temps per poder revisar les esmenes, bé per la falta de forma a l’hora de fer tot el procés, bé per la irregularitat a l’hora de respectar els plaços,…

Una sèrie de comentaris, alguns més agraciats que uns altres, que han provocat un fil de discussió entre diferents assemblees territorials. Alguns comentaris justificats, d’altres totalment fora de lloc.

El fet es què en general, s’ha vist una actuació no gaire correcte en el procés, fet què alguns consideren fet expressament per desprestigiar la pròpia Assemblea.

El comunicat és a conseqüència d’aquestes converses i per aclarir la situació.

Anuncis